Tổng Hợp

How to block facebook and other sites using a hosts file
A quick tutorial to block facebook and other sites using a hosts file.

links:

add this to your hosts file:

127.0.0.1 twitter.com
127.0.0.1 instagram.com
127.0.0.1 myspace.com

# Block Facebook IPv4
127.0.0.1 www.facebook.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 login.facebook.com
127.0.0.1 www.login.facebook.com
127.0.0.1 fbcdn.net
127.0.0.1 www.fbcdn.net
127.0.0.1 fbcdn.com
127.0.0.1 www.fbcdn.com
127.0.0.1 static.ak.fbcdn.net
127.0.0.1 static.ak.connect.facebook.com
127.0.0.1 connect.facebook.net
127.0.0.1 www.connect.facebook.net
127.0.0.1 apps.facebook.com

# Block Facebook IPv6
fe80::1%lo0 facebook.com
fe80::1%lo0 login.facebook.com
fe80::1%lo0 www.login.facebook.com
fe80::1%lo0 fbcdn.net
fe80::1%lo0 www.fbcdn.net
fe80::1%lo0 fbcdn.com
fe80::1%lo0 www.fbcdn.com
fe80::1%lo0 static.ak.fbcdn.net
fe80::1%lo0 static.ak.connect.facebook.com
fe80::1%lo0 connect.facebook.net
fe80::1%lo0 www.connect.facebook.net
fe80::1%lo0 apps.facebook.com

Nguồn: https://huongphonghococresort.com/

Xem thêm bài viết khác: https://huongphonghococresort.com/tong-hop/

Tổng Hợp
#14 Vài Công Dụng Hay Ho Từ Picsart | Xoá Người, Thêm Bong Bóng ♡ TRAM LE ♡
Tổng Hợp
Tạo bìa báo cáo, tiểu luận đơn giản từ Text box trong Word ✔️
Tổng Hợp
how to install itune 12.5 32 bit
There are currently no comments.